Zeegras in de Waddenzee


Context VN set links: model = Zeegras Zeegras in de Waddenzee


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Zeegras Zeegras in de Waddenzee

Result = Zeegras Bescherming zeegraspopulaties in Nederland VN

End Set VN link


Zeegrassen zijn vaatplanten van ondiepe kustwateren die de stabilisatie van hun omgeving en de biodiversiteit bevorderen. In Nederland komen groot en klein zeegras voor. Groot zeegras kent een flexibele vorm (meestal eenjarig) die litoraal en submers voorkomt, en een robuuste vorm (meestal meerjarig) die sublitoraal voorkomt. Klein zeegras is een meerjarige litorale soort. Het verdwijnen van sublitoraal zeegras uit de westelijke Waddenzee in 1932 viel samen met de uitbraak van de wierziekte en de voltooiing van de Afsluitdijk. Vanaf 1965 ging ook het litoraal zeegras sterk achteruit. Eind jaren 80 werd groot zeegras aangemerkt als indicatorsoort en werd onderzoek naar mogelijkheden tot herstel gestart. Deze context geeft een overzicht van onderzoeken en experimenten die de afgelopen decennia zijn uitgevoerd om het herstel van de zeegraspopulaties in de Waddenzee in gang te zetten.

Onderstaande conceptmap visualiseert de belangrijkste relaties die de ecologie en de herstelmaatregelen van het zeegras in de Waddenzee beschrijven. De onderdelen van de map zijn aanklikbaar waarmee de onderliggende informatie weergegeven wordt.


Zeegras Aanplanten zeegras in de Waddenzee VN Zeegras Inzaaien groot zeegras in de Waddenzee VN Zeegras Experimenten met zeegrasherstel in de Waddenzee VN Zeegras Doelstelling herstel zeegras in de Waddenzee VN Zeegras Inzaaien van zeegras VN Zeegras Kansenkaart voor zeegras in de Waddenzee VN Zeegras Bepalen droogvalduur VN Zeegras Bepalen nutriƫntengehalte VN Zeegras Bepalen lichtbeschikbaarheid VN Zeegras Bepalen zoutgehalte VN Zeegras Combineren parameters VN Zeegras Sublitoraal groot zeegras VN Zeegras Bepalen droogvalduur VN Zeegras Bepalen stroomsnelheid VN Zeegras Bepalen golfaanval VN Zeegras Bepalen zoutgehalte VN Zeegras Interactie ammonium en zoutgehalte VN Zeegras Bepalen ammonium VN Zeegras Litoraal groot en klein zeegras VN Zeegras Bepalen groeimogelijkheden voor zeegras in de Waddenzee VN Zeegras Aanplanten van zeegras VN Zeegras Herstellen van zeegraspopulaties in de Waddenzee VN Zeegras Wettelijke kaders en richtlijnen VN Zeegras Kaderrichtlijn Water (KRW) VN Zeegras Natura 2000 VN Zeegras Zeegras in de Waddenzee VN Zeegras Ecologie van zeegras in de Waddenzee VN Zeegras Ecologie van zeegras VN Zeegras Bescherming zeegraspopulaties in Nederland VNZeegras waddenzee
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Delta Academy
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares