Verplaatsen van zeegrasSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Verplaatsen van zeegras

Result = Zeegras Zeegras VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Verplaatsen van zeegras

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Verplaatsen van zeegras

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Verplaatsen van zeegras

Result = Zeegras Restauratie van zeegras door inzaaien en planten VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Verplaatsen van zeegras

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Verplaatsen van zeegras

Result =

End Set VN linkDroogliggend klein zeegras bij laagwater.

In Nederland bestaat ruime ervaring met het transplanteren van zeegras. Klein zeegras (Zostera noltii) is succesvol geherintroduceerd in de westelijke Waddenzee, en heeft zich in de loop van veertien jaar langzaam maar gestaag uitgebreid. Daarna is het weer verdwenen om onbekende redenen. Aanplanten van groot zeegras bleken daar goed aan te slaan, maar hebben moeite met overwintering op de hydrodynamisch geëxponeerde plekken, terwijl ze op de beschutte plekken veel last van verstikking door macroalgen (zoals Ulva en Chaetomorpha) hebben in de meeste jaren. De aanplanten waren altijd kleinschalig; de enige wat grootschaliger aanplant van groot zeegras heeft acht jaar standgehouden.

De expertise die hier wordt gepresenteerd is voor het grootste deel opgedaan in een project met het transplanteren van klein zeegras (Zostera noltii) in de Oosterschelde dat Projectbureau Zeeweringen samen met Rijkswaterstaat Zee en Delta heeft uitgevoerd van 2007 tot 2013.

Van 2005-2015 heeft Projectbureau Zeeweringen taludbekledingen van dijken in de Oosterschelde vervangen of verbeterd. Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn tussen 2007-2012 kleine velden klein zeegras verplaatst uit de werkstrook aan de voet van de dijk, omdat deze anders zouden verdwijnen. Zie hiervoor ook onder andere deze pagina met informatie van Projectbureau Zeeweringen.

In totaal is bijna 3000 m2 zeegras uit vier donorlocaties verplaatst naar tien ‘mitigatielocaties’ elders in de Oosterschelde waarvan werd vermoed dat ze gunstig zouden zijn voor zeegrasgroei. Omdat klein zeegras en volwassen wadpieren niet goed samengaan, werden mitigatielocaties vooraf voorzien van een schelpenlaag om zo aantallen volwassen wadpieren te verminderen. Verder werden proeven gedaan met klein zeegras om meer te weten te komen over de optimale groeiomstandigheden. De resultaten van dit project worden besproken in het document Zeegrasmitigaties Oosterschelde. Proeven met verplaatsen van Klein zeegras Zostera noltii in de Oosterschelde: mitigatiemaatregel bij dijkwerkzaamheden.

Bij de figuur

Hieronder staat een zogenaamde conceptmap die de relaties weergeeft van de verschillende activiteiten en condities die een rol spelen bij deze expertise. Door op de onderdelen te klikken krijgt u meer informatie over het betreffende onderwerp.Referenties
Zeegras Aanplanten zeegras in de Waddenzee VN Zeegras Experimenten met zeegrasherstel in de Waddenzee VN Zeegras Verplaatsen van klein zeegras in de Oosterschelde VN Zeegras Experimenten met verplaatsen van klein zeegras in de Oosterschelde VN Zeegras Natuurbeschermingswet VN Zeegras Bescherming zeegraspopulaties VN Zeegras Algemene ecologie van zeegrassen VN Zeegras Ecologie van zeegras VN Zeegras Zoeken geschikte aanplantlocatie VN Zeegras Prepareren aanplantlocatie VN Zeegras Bepalen aanplantmethode VN Zeegras Transplanteren zeegras VN Zeegras Ontwikkeling zeegras VN Zeegras Herstel donorlocatie VN Zeegras Biologische parameters VN Zeegras Fysisch-chemische parameters VN Zeegras Zetmeelgehalte wortelstokken VN Zeegras Waterbedekking VN Zeegras Verplaatsen van zeegras VN Zeegras Restauratie en conservering van zeegras VN Zeegras Zeegras VNVerplaatsen zeegras V20190417
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares