Restauratie en conservering van zeegras


Context VN set links: model = Zeegras Restauratie en conservering van zeegras


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Zeegras Restauratie en conservering van zeegras

Result = Zeegras Zeegras VN

End Set VN link
Zeegrasecosystemen worden sterk gewaardeerd vanwege de ecosysteemdiensten die ze leveren. Tegelijkertijd staan deze belangrijke ecosystemen wereldwijd onder druk. Restauratie en conservering is vaak lastig vanwege de dynamiek en de stress van het milieu waarin de zeegrassen voorkomen. Op veel plaatsen op de wereld worden proeven gedaan met het herstellen van zeegrasvelden. Katwijk et al. (2016) hebben een meta-analyse gemaakt van een groot aantal (1786) restauratieproeven en concluderen dat het succes afhankelijk is van de grootte van de proef, zowel bij het inzaaien als het planten. De meeste restauratieprojecten zijn echter kleinschalig, wat het lage slagingssucces (37%) van deze proeven verklaart.

Een van de belangrijkste belemmeringen die het succes van restauratie en conservatie van zeegrasecosystemen beperken is de beperkte kennis van ecologische terugkoppelingsmechanismen. Deze mechanismen maskeren vaak de milieu-invloeden totdat de achteruitgang zich onomkeerbaar manifesteert of ze remmen zeegrasherstel ondanks restauratiepogingen. Maxwell et al. (2016) hebben een kader gemaakt van verschillende biotische en abiotische processen die een rol spelen bij de terugkoppeling. Gebaseerd hierop stellen ze een adaptief managementplan voor om effectieve conserverings- en restauratiestrategieën te ontwikkelen.

Natuurlijk herstel van zeegrasecosystemen gaat veel langzamer dan actieve restauratie met behulp van zaad, terwijl de laatste ook de genetische diversiteit verhoogt (Reynolds et al. 2013). De capaciteit van Zostera marina om zich via zaad te verspreiden is beperkt, wat de noodzaak onderschrijft om restauratiedoelen te formuleren en zeegrasecologie te bestuderen op het niveau van distributiepatronen op landschappelijke schaal en metapopulaties (Orth et al. 1994).

De mate van uitwisseling of de mate van verbondenheid tussen populaties bepaalt het vermogen tot herstel na een verstoring. Voor het gebied rond het Great Barrier Reef in Australië zijn een netwerkanalyse en een biofysisch model gebruikt om de invloed van verstoringen op zeegrassen te onderzoeken. De zeegrasvelden bleken hecht met elkaar verbonden te zijn, wat het geheel robuust maakte tegen willekeurige aantasting van een van de velden (Grech et al. 2018).

De identificatie van bepaalde clusters, gebieden die sterk met elkaar verbonden zijn en gebieden die de verbinding met andere zijn kwijtgeraakt is belangrijke informatie voor ruimtelijk beheer, conservering en restauratie van zeegras (Jahnke et al. 2017).Referenties
Zeegras Verplaatsen van zeegras VN Zeegras Bepalen groeimogelijkheden voor zeegras in de Waddenzee VN Zeegras Inzaaien van zeegras VN Zeegras Aanplanten van zeegras VN Zeegras Herstellen van zeegraspopulaties in de Waddenzee VN Zeegras Kieming en uitgroei kiemplanten VN Zeegras Beschermingsmaatregelen VN Zeegras Oogsten en bewaren van zeegraszaad VN Zeegras Zaaien van zeegraszaad VN Zeegras Besmetting met Phytophtera VN Zeegras Zoutgehalte VN Zeegras Selectie van geschikte groeiplaatsen VN Zeegras Planten van zeegras VN Zeegras Keuze van de donorlocatie VN Zeegras Restauratie van zeegras door inzaaien en planten VN Zeegras Restauratie en conservering van zeegras VN Zeegras Verplaatsen van klein zeegras in de Oosterschelde VN Zeegras Experimenten met verplaatsen van klein zeegras in de Oosterschelde VN Zeegras Inzaaien groot zeegras in de Waddenzee VN Zeegras Aanplanten zeegras in de Waddenzee VN Zeegras Experimenten met zeegrasherstel in de Waddenzee VN Zeegras Inzaaien van groot zeegras in het Grevelingenmeer VN Zeegras Experimenten met zeegrasherstel in het Grevelingenmeer VN Zeegras Ecologie van zeegras in de Waddenzee VN Zeegras Algemene ecologie van zeegrassen VN Zeegras Ecologie van zeegras VN Zeegras Zeegras VNRestauratie en conservering zeegrasecosystemen
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares