Herstellen van zeegraspopulaties in de WaddenzeeSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = Zeegras Herstellen van zeegraspopulaties in de Waddenzee

Result = Zeegras Restauratie en conservering van zeegras VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = Zeegras Herstellen van zeegraspopulaties in de Waddenzee

Result = Zeegras Kansenkaart voor zeegras in de Waddenzee VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = Zeegras Herstellen van zeegraspopulaties in de Waddenzee

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = Zeegras Herstellen van zeegraspopulaties in de Waddenzee

Result = Zeegras Restauratie van zeegras door inzaaien en planten VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = Zeegras Herstellen van zeegraspopulaties in de Waddenzee

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = Zeegras Herstellen van zeegraspopulaties in de Waddenzee

Result =

End Set VN link

De Nederlandse overheid is in de jaren 80 van de twintigste eeuw begonnen beleidsplannen op te stellen om de achteruitgang van de Waddenzee, waaronder het bijna verdwijnen van zeegrasvelden een halt toe te roepen. De onderzoeken die hieronder genoemd staan hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de kansenkaart voor zeegras in de Waddenzee.

De Jonge et al. (2000) formuleren een selectieprocedure om geschikte transplantatielocaties te vinden. Ze baseren zich daarbij op sedimentsamenstelling, droogvalduur, stroomsnelheid en golfbeweging. Deze factoren zijn gecombineerd in een GIS-kaart. Een van de belangrijkste handelingen in het restauratieproces is om het aantal zoetwateruitlaten te verhogen om de brakwatergemeenschappen te ondersteunen en om de groeiomstandigheden voor zeegras te vergroten.

Een vergelijking van gebieden met en zonder groot zeegras in de waddenzee liet ook een sterke correlatie zien met saliniteit. De begroeide plekken in de groot zeegrasvelden bleken stelselmatig een lagere bodemwatersaliniteit te hebben dan de onbegroeide plekken (Van Katwijk et al. 2000).

Ook Van Katwijk et al. (2000) stellen een model voor om potentiële habitats te beschrijven voor groot zeegras. De controlerende factoren in dit model zijn waterdynamiek, uitdroging, troebelheid, nutriënten en saliniteit. Zij concluderen verder dat geschikte omstandigheden van de habitat alleen niet genoeg zijn om zeegras weer terug te krijgen in de Waddenzee. Er zullen ook herstelmaatregelen nodig zijn, zoals transplanteren of zaaien omdat de natuurlijke verspreiding van zaad onvoldoende is voor herstel van de populatie.Referenties
Zeegras Aanplanten zeegras in de Waddenzee VN Zeegras Inzaaien groot zeegras in de Waddenzee VN Zeegras Experimenten met zeegrasherstel in de Waddenzee VN Zeegras Doelstelling herstel zeegrasin de Waddenzee VN Zeegras Inzaaien van zeegras VN Zeegras Kansenkaart voor zeegrasin de Waddenzee VN Zeegras Bepalen droogvalduur VN Zeegras Bepalen nutriëntengehalte VN Zeegras Bepalen lichtbeschikbaarheid VN Zeegras Bepalen zoutgehalte VN Zeegras Combineren parameters VN Zeegras Sublitoraal groot zeegras VN Zeegras Bepalen droogvalduur VN Zeegras Bepalen stroomsnelheid VN Zeegras Bepalen golfaanval VN Zeegras Bepalen zoutgehalte VN Zeegras Interactie ammoniumen zoutgehalte VN Zeegras Bepalen ammonium VN Zeegras Litoraal groot en klein zeegras VN Zeegras Bepalen groeimogelijkheden voor zeegras in de Waddenzee VN Zeegras Aanplanten van zeegras VN Zeegras Herstellen van zeegraspopulaties in de Waddenzee VN Zeegras Wettelijke kaders en richtlijnen VN Zeegras Kaderrichtlijn Water (KRW) VN Zeegras Natura 2000 VN Zeegras Restauratie en conservering van zeegras VN Zeegras Ecologie van zeegras in de Waddenzee VN Zeegras Ecologie van zeegras VN Zeegras Zeegras VNRestauratie en conservering van zeegras V20190417
Over deze afbeelding
HZ University of Applied Sciences
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares