Verplanten Zeegras uitvoeren van proevenSet VN link, Property name = Context, Property VN name = Context

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Verplanten Zeegras Uitvoeren van proeven

Result = PBZ onderzoek en innovatie VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Produces, Property VN name = Produces

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Verplanten Zeegras Uitvoeren van proeven

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Consumes, Property VN name = Consumes

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Verplanten Zeegras Uitvoeren van proeven

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Part of, Property VN name = Part of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Verplanten Zeegras Uitvoeren van proeven

Result = PBZ onderzoek en innovatie Verplanten Zeegras VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Instance of, Property VN name = Instance of

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Verplanten Zeegras Uitvoeren van proeven

Result =

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = PBZ onderzoek en innovatie Verplanten Zeegras Uitvoeren van proeven

Result =

End Set VN linkSchelpenproef
Schelpenproef

Schelpenproeven 2007 en 2010

Wadpieren en Klein zeegras lijken geen goede combinatie. Vooral locaties waar wadpieren door omwoeling van het sediment een sterk reliëf vormen, zijn geen goede groeilocaties voor Klein zeegras. Het leek daarom een goed idee voorafgaand aan de verplaatsingen van zeegras een behandeling tegen wadpieren uit te voeren. Dit kon in de vorm van netten, zoals al eerder gebruikt in de Waddenzee. Een andere optie was een behandeling van schelpen door de ondergrond. Dit laatste had de voorkeur omdat het gebiedseigen en natuurlijk materiaal is. Omdat er nog geen ervaring met zo’n schelpenbehandeling was, voortvloeiend uit het voornoemde plan voor verplaatsing werd besloten om eerst een Antiwadpierenproef te doen.

De eerste schelpenproef is uitgevoerd op 16 en 17 april 2007 op een toegankelijk slik nabij Yerseke. De schelpen werden op twee manieren in de grond aangebracht. De schelpen bleken inderdaad een negatief effect te hebben op het aantal wadpieren. In maart 2010 is op mitigatielocatie Krabbenkreek Noord een tweede methode getest om een schelpenlaag aan te brengen, namelijk het infrezen van schelpen met behulp van een freesmachine. Het aanbrengen van een schelpenlaag heeft op alle mitigatielocaties een positief effect gehad op het zeegras, en daarom is besloten om te toetsen of een schelpenbehandeling direct langs een natuurlijke populatie de uitgroei vanuit een dergelijke bestaande ‘kern’aan zeegras kan bevorderen. Er is besloten dat er twee stroken aan schelpen zouden worden aangebracht bij Viane van ieder ongeveer 20 bij 2 meter, één langs de lange zijde en één langs de korte zijde.
Schelpenproef 2012 (Kaderrichtlijn Water)

Gelijktijdig met de werkzaamheden aan de dijk in de Nieuwe-Annex-Stavenissepolder in 2012 is er een pilot uitgevoerd ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water. Er is naast het aanwezige natuurlijke zeegrasveld een strook schelpen ingefreesd om te bekijken of dit kolonisatie van het gebied door zeegras bevordert.

Op 11 oktober 2010 is eenzelfde soort schelpenproef uitgevoerd op de locatie Viane West nabij de natuurlijke zeegrasvelden. Hier werden schelpen ingefreesd (strook parallel aan de dijk) of met behulp van een rupsdumper in de sliklaag gereden (strook loodrecht op de dijk). De bedoeling van deze proef was om te toetsen of een dergelijke schelpenlaag de aantallen volwassen wadpieren kan verlagen en zo de uitgroei vanuit aangrenzende zeegrasvelden kan bevorderen. In augustus 2011 was er nog geen sprake van ingroei in de schelpenlagen in beide stroken. Toen werd al geconstateerd dat het totale zeegrasoppervlak leek te zijn afgenomen. Deze trend heeft zich voortgezet. Het zeegras bedekte in juni 2012 ongeveer 1/3 van het maximum in 2010. Van ingroei in de schelpenlaag parallel aan de dijk was geen sprake, wel van terugtrekking van het zeegras. Bij de schelpenlaag loodrecht op de dijk was een deel van de schelpen verplaatst (door stroming?). Hierin groeide een geringe hoeveelheid zeegras. Dit was echter buiten de aangebrachte strook schelpen.

Reciprokeproef 2012

Om de effecten van verplaatsing van zeegras te toetsen, is een reciprokeproef bedacht voor uitvoering op de donorlocatie Krabbenkreek Noord. Bij deze proef zijn op 14 juni acht plaggen (van 1,5m bij 0,75m) gerooid en zijn ze gedurende één tij op de dijk in de plastic kisten blijven staan (afgedekt met natte doeken). Vervolgens is de helft van iedere plag teruggeplaatst in het gat van waaruit ze waren gerooid. De rest van de gaten is aangevuld met zeegrasvrij sediment. Aan weerszijde van ieder gat is een stuk HDPE-plaat (40 cm breed) in het sediment geplaatst om ingroei van zeegras van buiten de plag te voorkomen. De locatie van de reciprokeproef is nabij dijkpaal 658, net buiten de werkstrook, tussen 15 -18m vanaf de dijk. De acht plaggen zijn dicht bij elkaar gerooid. De locatie is afgebakend met behulp van vier hardhouten piketpalen. Tijdens de dijkversterking in 2013 is de reciprokeproef opgeruimd omdat hier een zwaardere kreukelberm is gerealiseerd.Referenties


HZ University of Applied Sciences
Delta Academy
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares