Beheer van watersystemen


Context VN set links: model = Beheer van watersystemen


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = Beheer van watersystemen

Result = Ruimtelijke ordening en waterbeleid VN

End Set VN link


Bij het beheer van watersystemen gaat het in het algemeen over de kwaliteit van het water, kwantiteit en het gebruik van een watersysteem. Deze context bevat een procesbeschrijving van de de taken en werkwijze van Rijkswaterstaat: Beheer van rijkswateren. Verder omvat deze context vier uitgewerkte cases: die van het Grevelingenmeer, het Volkerak-Zoommeer en het Veerse Meer zijn watersysteembeschrijvingen en de case Visie en planvorming Grevelingen en Volkerak-Zoommeer geeft een beschrijving van de verkenningen en planvormingsprocessen die voor beide systemen hebben gelopen. Zie de lijst hiernaast aan de rechterkant om door te klikken.HZ University of Applied Sciences
Delta Academy
Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Projectbureau Zeeweringen
Waterschap Scheldestromen
Provincie Zeeland
Deltares